Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Home/Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?
Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?2019-10-25T12:21:16+02:00

Project omschrijving

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?  

Auteurs: Karel Kans, Natalia Kieruj, Matthieu Mes.
M.m.v. Joost Franssen, Boukje Cuelenaere, Joris Mulder, Maartje Elshout, Benedicte Bombala
Datum: 27 september 2019

Nederlanders zijn enthousiast over het idee van een digitale portal over scholingsmogelijkheden, die van overheidswege wordt ingericht. Dat neemt niet weg dat voor een belangrijke groep mensen zo’n portal niet het beste instrument is om de deelname aan scholing dichterbij te brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat ecbo en CentERdata hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Naar een Leven Lang Ontwikkelen
Het kabinet wil de deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO) stimuleren. Een van de manieren om dit te bereiken is de informatie over scholingsmogelijkheden beter toegankelijk maken, door middel van een portal. Om inzicht te krijgen in de behoefte van Nederlanders aan zo’n portal is een enquête uitgezet onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking. De resultaten hieruit zijn aangevuld met informatie verkregen via focusgroepbijeenkomsten met potentiële gebruikers.

Ruim helft beroepsbevolking volgde scholing
Ongeveer de helft (52%) van de Nederlanders tussen de 18 en 67 jaar, heeft de afgelopen twee jaar een vorm van scholing gevolgd. Mensen met werk, jonge mensen en mensen met een hoger opleidingsniveau nemen significant vaker deel aan scholing dan mensen zonder werk, oudere mensen en mensen met een lager opleidingsniveau. Opvallend hierbij is dat het hebben van zorgtaken niet tot een lagere scholingsdeelname leidt. Dat mensen met werk vaker deelnemen aan scholing kan worden verklaard doordat initiatief van deelname aan scholing het vaakst komt vanuit de werkgever.

Informatie vinden over scholingsmogelijkheden: internet en werkgever
Twee derde van de ondervraagden geeft aan in de afgelopen twee jaar wel eens gezocht te hebben naar informatie over scholingsmogelijkheden. De grootste groep zoekt informatie vooral via internet. Na internet is de werkgever de belangrijkste bron van informatie. Opvallend daarbij is dat mensen met minder digitale vaardigheden vaker afhankelijk zijn van internet voor het verkrijgen van informatie over scholing. Dat komt waarschijnlijk doordat deze groep vaker geen werkgever heeft. Met de inrichting van een portal moet dus rekening gehouden worden met mensen met weinig digitale vaardigheden.

Verder valt op dat een op de tien mensen die onderdeel uitmaken van de Nederlandse beroepsbevolking (werkend en niet-werkend) internet niet noemt als een van de 3 belangrijkste informatiebronnen. Als alleen wordt ingezet op informatieverspreiding via internet, is de kans groot dan deze groep niet bereikt wordt. Mensen voor wie internet geen belangrijke bron is noemen meer informatiebronnen waarbij sprake is van persoonlijk contact (zelf contact opnemen met instellingen, de werkgever) of schriftelijke bronnen (zoals brochures).

Een digitale scholingsportal: aandachtspunten
Het idee voor het inrichten van een digitale scholingsportal wordt door potentiële gebruikers positief ontvangen. Negen op de tien mensen zien het nut in van de inrichting van een dergelijke portal, waar alle informatie over scholing is te vinden. Dat aantal ligt nog iets hoger als er ook informatie over financiële vergoedingen te vinden is.

Wel zijn er een aantal aandachtspunten voor de vorm en inhoud van de portal. Zo is er behoefte aan een tool waarmee scholingsmogelijkheden met elkaar te vergelijken zijn. Qua vorm is het belangrijk dat de website rustig oogt en een gevoel van betrouwbaarheid geeft. Anoniem kunnen zoeken heeft de voorkeur boven de mogelijkheid om in te kunnen loggen waarmee een koppeling met persoonsgegevens mogelijk is. Een inlogmogelijkheid met DigiD kan mogelijk op weerstand stuiten. Verder is van belang dat een portal alleen voor veel mensen onvoldoende is: men heeft behoefte aan aanvullende ondersteuning met persoonlijk contact, bijvoorbeeld om er achter te komen welke scholing echt bijdraagt aan de arbeidsmarktkansen.

Kortom
Het inrichten van een digitaal platform over scholingsmogelijkheden om de toegang tot informatie te vergroten kan rekenen op brede steun. Hierbij geldt wel een aantal kanttekeningen, zoals:

  • In de vormgeving moet rekening gehouden worden met gebruikers met weinig digitale vaardigheden;
  • Een deel van de doelgroep heeft behoefte aan aanvullende, persoonlijke ondersteuning;
  • Voor een deel van de doelgroep is informatievoorziening via internet geen goede oplossing.

Download hier de publicatie.

Download publicatie

Contact

Karel Kans
Karel KansManager onderzoeker
+31 6-12234777

Gerelateerde publicaties

Naast deze studie zijn ook enkele essays opgesteld over de kennisinfrastructuur in Australië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. José Hermanussen en Trudy Moerkamp hebben bovendien een afzonderlijke publicatie gemaakt over innovatie van werkprocessen bij de jeugdzorg, de politie en de gezondheidszorg. Deze studies zijn ontsloten via de website van ecbo.

2019-10-25T12:21:16+02:00

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Nederlanders zijn enthousiast over het idee van een digitale portal over scholingsmogelijkheden, die van overheidswege wordt ingericht. Dat neemt niet weg dat voor een belangrijke groep mensen zo’n portal niet het beste instrument is om de deelname aan scholing dichterbij te brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat ecbo en CentERdata hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.
2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

By |10 september 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Label: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

By |16 juli 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Label: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]