De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Home/De ontwikkeling van de instroom in de bbl
De ontwikkeling van de instroom in de bbl2018-03-18T12:02:14+02:00

Project omschrijving

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Op zoek naar verklaringen voor de terugloop

Auteur(s): Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis, Rozemarijn van Toly
Publicatiedatum: oktober 2016

De deelname aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. De ontwikkeling van de deelname aan de bbl vertoont een duidelijke correlatie met de conjunctuur.

Is dit echter de enige verklaring? Spelen ook andere factoren een rol? En is de daling even groot in de instroom van jongeren (initieel) als van volwassen (postinitieel)? De kernvraag in dit onderzoek is of er ook andere factoren dan conjuncturele een rol spelen in de daling van de deelname aan deze leerweg.

Focus op instroom

De onderzoekers hebben gekeken naar de ontwikkeling van de instroom in de bbl. Dat geeft een scherp beeld van de fluctuaties tussen de schooljaren. Dat beeld is minder scherp als we naar de deelname kijken. In dat geval komt de totale groep deelnemers in een schooljaar in beeld. Dus ook degenen die in de voorafgaande jaren zijn ingestroomd, langer over hun studie doen of voortijdig zijn uitgestroomd.

Vier delen

De publicatie ‘De ontwikkeling van de instroom in de bbl: op zoek naar verklaringen voor de terugloop’ bestaat uit vier delen:

1. Trendbeschrijvingen van de instroom in de bbl aan de hand van de data uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON).

Dit deel laat zien dat tussen 2008 en 2014 de instroom in de bbl sterk is afgenomen, met name op niveau 1 en 2.

2. Verklaringen voor de terugloop van de instroom in de bbl op basis van ontwikkelingen in het aanleverend onderwijs.

Oorzaken voor de dalende instroom liggen niet alleen bij de economische crisis (te weinig leerarbeidsplaatsen). Ook demografische ontwikkelingen spelen een rol, zij het tot nu toe beperkt. Belangrijker is de opwaartse druk in het voortgezet onderwijs. Door de leegloop van de basisberoepsgerichte en de groei van de theoretische leerweg verschuift de vmbo-doorstroom naar de hogere mbo-niveaus, waar de bbl aanmerkelijk minder deelnemers trekt dan op niveau 2. Op mbo-niveau 3 en 4 profiteert de bbl niet van de toegenomen instroom.

3. De ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl.

Tussen 2008 en 2014 is het aantal leerlingen dat in de beroepsopleidende leerweg (bol) begint en overstapt naar de bbl, drastisch afgenomen. Maar desondanks is het aantal switchers dat deze overstap maakt nog steeds veel hoger dan het aantal switchers van bbl naar bol; de stap van bbl naar bol wordt zelden gemaakt. Dat geldt ook in deze crisisperiode.

4. Verklaringen voor de terugloop van de bbl-instroom in subdomeinen van het mbo.

In de bedrijfstakken waar de daling van de (initiële en postinitiële) instroom het sterkst was is de daling van de bbl-instroom ervaren als effect van de economische crisis. Sommige bedrijfstakken verwachten dat de instroom weer zal aantrekken bij het economisch herstel. Andere dat er sprake zal zijn van een structurele daling van het aanbod van leerwerplekken voor bbl’ers op niveau 2. En soms verschuift de voorkeur van bedrijven van bbl- naar bol-studenten.
De ontwikkeling van de instroom in de bbl
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.
2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.
2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

By |4 oktober 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.
409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

By |4 september 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.
1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By |12 januari 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]