Wie zijn wij

Ecbo

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onafhankelijk onderzoek in opdracht. Onze expertise ligt in het beroepsonderwijs en wij hebben een nauwe band met de onderwijspraktijk. Dit levert toegankelijke kennis op, wetenschappelijk verantwoord en toepasbaar voor zowel praktijk als beleid. Wij verspreiden deze kennis op vele manieren. Met als doel: het beroepsonderwijs voor studenten in Nederland beter maken.

Team

Met een team van circa 25 collega’s werken wij aan onderzoek en kennisverspreiding.  Wij voelen ons betrokken bij het beroepsonderwijs en werken veel samen met  de onderwijspraktijk. Wij weten als geen ander de werelden van praktijk, beleid en wetenschap te verbinden.

Ons team van onderwijskundigen en andere sociale wetenschappers heeft veel kennis van de onderwijssector en de arbeidsmarkt. Onderzoekers en experts kennisverspreiding hebben oog voor praktijkomstandigheden. Wij hebben een uitgebreid netwerk in het onderwijs, het beleidsveld en de wereld van onderzoek, ook internationaal.

Hier vindt u ons team van ecbo’ers.

Ecbo is onderdeel van de overkoepelende Stichting CINOP, de kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Stichting CINOP werkt voor overheden, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen en het (georganiseerde) bedrijfsleven, nationaal en internationaal.

Wat beweegt ons

Onderwijs dient een groot maatschappelijk belang. Met name het beroepsonderwijs is constant onderhevig aan vernieuwing en innovatie. Ook op het gebied van beleid gebeurt er veel in deze sector. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit en betekenis van het beroepsonderwijs ten behoeve van vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie.

Voor onderwijsinnovatie en beleid(smaatregelen) moet eerst juiste kennis voorhanden zijn. Aan de ontwikkeling van deze kennis dragen wij bij door kansen, problemen en vraagstukken in het beroepsonderwijs te onderzoeken en kennis daarover toegankelijk te maken.

Wat doen wij

Onderzoek

Wij doen onafhankelijk onderzoek in opdracht. Wij onderzoeken kansen en problemen in het beroepsonderwijs. Samen met scholen en externe kennispartners verhelderen en vereenvoudigen we vraagstukken binnen het beroepsonderwijs en kaarten deze aan.

Wij brengen onderwijsontwikkelingen in beeld, begeleiden innovatie- en  ontwikkeltrajecten, voeren verkenningen uit en monitoren en evalueren.

Hier vindt u de publicaties van ecbo.

Methoden en technieken

Wij gebruiken diverse onderzoeksmethoden en -technieken, zowel kwalitatief als kwantitatief: monitoring en evaluatie, literatuur- en pilotstudies, focusgroepen en interviews, enquête- en surveyonderzoek en het analyseren van (grootschalige) databases.

Beroepsonderwijs in brede zin

Beroepsonderwijs vatten we breed op. De nadruk ligt op het mbo, zowel initieel als postinitieel onderwijs, publiek als privaat onderwijs. De aansluiting in de beroepsonderwijskolom (vmbo-mbo-hbo), de relatie tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie en de kernvaardigheden die daarvoor benodigd zijn, rekenen wij eveneens tot onze werkterreinen. Daar waar onze kennis en expertise breder toepasbaar is, brengen we deze ook in ten behoeve van andere onderwijssectoren.

Kennisverspreiding

Naast het zelf doen van onderzoek maken wij kennis toegankelijk en bruikbaar voor de praktijk. Kennis over het beroepsonderwijs die ook door anderen is ontwikkeld. Al deze kennis delen wij actief met onderwijspraktijk en beleid. Want kennis die niet circuleert bestaat niet.

Door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, dragen wij bij aan het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs.   Bovendien agenderen we zo nieuwe vraagstukken.

Wij maken gebruik van verschillende online en offline middelen. Zo blijft uw kennis over het beroepsonderwijs up-to-date.

Overige dienstverlening

Wij ontwikkelen voortdurend initiatieven, producten en diensten waarmee we het beroepsonderwijs ondersteunen. Bijvoorbeeld:

Werken bij ecbo

Vacatures

Hier verschijnen vacatures bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Er zijn enkele openstaande vacatures:

Senior onderzoeker in leren
Accent in dit profiel is ervaring in “strategisch en beleidsmatig onderzoek en advisering”.

Onderzoeksstagiairs m/v
voor projecten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden en Bildung

Expertise

Binnen het werkterrein van het beroepsonderwijs ligt de expertise van ecbo met name op:

Opdrachtgevers

Wij doen onderzoek voor verschillende opdrachtgevers

Wij werken voor overheden, onderwijsinstellingen en diverse organisaties en platforms die beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en arbeidsmarkt tot hun werkterrein rekenen.

Wij hebben onder andere opdrachten uitgevoerd voor de ministeries van OCW en SZW en initiatieven als Tel mee met Taal, provincies en gemeenten, voor roc’s, aoc’s en hogescholen, voor andere organisaties betrokken bij beroepsonderwijs zoals het NRO, de MBO-Raad, BVMBO, de Onderwijsraad, Commissie Examens, HPBO, voor organisaties betrokken bij volwasseneneducatie (zoals Stichting Lezen & Schrijven, Steunpunt Volwasseneneducatie, Oefenen.nl) en diverse brancheorganisaties (waaronder SBB en A&O Metalektro). Internationaal dragen we bij aan studies van het beroepsonderwijs voor CEDEFOP, OECD en de EC.

Partners

Wij werken veel samen met partners in onderwijs en beleid, zoals:

  • Universiteiten, hogescholen en lectoraten

  • Onderzoeksinstituten gelieerd aan universiteiten

  • Beleidsonderzoeksbureaus

  • Bureaus gespecialiseerd in praktijkonderwijsonderzoek

  • Praktijkpartners, zoals roc’s, aoc’s en practoraten

  • Nationale kennisorganisaties en dataleveranciers

  • Internationale kennisinstituten op het terrein van beroepsonderwijs (VET)

  • Stichting CINOP

Stel uw vraag

[recaptcha]