José van den Berg

Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093

José van den Berg werkt sinds 1984 bij ecbo en zijn voorgangers. Zij kent het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie ‘au coeur’: als docent, trainer, ontwikkelaar, adviseur, manager, kennismakelaar en onderzoeker. Door haar lange loopbaan in de sector heeft José een breed netwerk opgebouwd in scholen, kennisinstituten en beleidsinstellingen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

José heeft expertise in monitoronderzoek en kwalitatief beleids- en praktijkgericht onderzoek, met als inhoudelijk domein het primaire onderwijsproces en daarmee verbonden organisatieprocessen. Haar belangstelling gaat uit naar innovatie-ondersteunend en praktijknabij onderzoek en naar het creëren van nieuwe vormen van kennisdeling.

Expertisegebieden

  • Ontwerp van opleidingen in de verbinding leren en werken

  • Professionele ontwikkeling van opleiders in het mbo

  • Leerprocessen en leerresultaten studenten

  • Organiseren van leren

Publicaties

Weten wat je doet

Weten wat je doet; Kennis en vakmanschap in het mbo

De publicatie geeft een overzicht van verschillende manieren waarop er tegen beroepsrelevante kennis kan worden aangekeken en sluit af met een aantal conclusies en aandachtspunten voor het positioneren van kennis in curricula van mbo-opleidingen.

Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht

Ontwerpgericht onderzoek & ontwerp- en veranderingsproces van hybride leeromgeving in het horecaonderwijs

In deze dubbelpublicatie beschrijven de onderzoekers de doorontwikkeling van een hybride leeromgeving bij de Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch.

Leren in een hybride leeromgeving

Het magazine

De hybride leeromgeving verovert steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. Het gedachtegoed van de hybride leeromgeving gaat ervan uit dat er een rijke wereld zit tussen een beroep leren op de werkplek en leren in de schoolse context. Niet óf theorie óf praktijk, maar ook passende mengvormen. Niet óf de werkplek óf de school, maar een optimale mix.

Mbo Onderzoeksdag 2015

Opmaat voor nieuw onderzoekselan in het mbo

Twaalf november 2015 werd in Zwolle de eerste Mbo Onderzoeksdag gehouden. In deze bundel staat de inhoud, de sfeer en de totstandkoming van dit nieuwe initiatief beschreven.

Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek

Een leerlingperspectief

Een klassiek probleem van beroepsopleidingen is de kloof tussen het schoolse leren en het leren op de werkplek. In deze publicatie beschrijven de auteurs een mooi voorbeeld van hoe het ook anders kan: de TechniekFabriek, een samenwerkingsverband van NedTrain met ROC van Twente en ROC van Amsterdam om instromende juniormonteurs op te leiden.

Onderwijsondersteuners in het mbo

afbakening, lokalisering en toerusting

Ecbo heeft in opdracht van de MBO Raad onderzoek gedaan naar functionarissen in het mbo die onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten die direct zijn gerelateerd aan onderwijsleerproces. Dit leverde een actueel beeld van de werkzaamheden en functies die deze functionarissen bekleden.

Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap

Expertisegebieden van docenten en praktijkopleiders in het mbo

De publicatie Verbindend perspectief op opleiden naar vakmanschap geeft een antwoord op de vraag welke expertise docenten en praktijkopleiders nodig hebben bij het opleiden van studenten naar vakmanschap.

Het mbo tijdens invoering cgo

Resultaten van de vijfde CGO Monitor

EVanaf 1 augustus 2012 werken alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers; vanaf 2004 werden deze geleidelijk ingevoerd. Dit proces werd vanaf 2004 gevolgd door de ‘CGO Monitor’ waarvan dit onderzoek de vijfde meting is.

Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen

Focus op beroepsopleidend onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ecbo de generieke kennisbasis van tweedegraads lerarenopleidingen. Dit Addendum bevat aanwijzingen voor mogelijke aanvullingen op deze kennisbasis.

Jaarverslag ecbo 2012

Overzicht van activiteiten in 2012

Het jaarverslag van ecbo over 2012 is verschenen. In de online publicatie vindt u in vogelvlucht een overzicht van de activiteiten van ecbo in 2012, met rechtstreeks toegang tot publicaties, filmpjes en webportals.

Leren kiezen / kiezen leren

Literatuurstudie naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Een literatuurstudieIn de 21e eeuw zijn veranderingen in loopbaan, werk en leven een gegeven.

De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs

Een overzichtsstudie naar allochtonen in het mbo.

Van alle mbo’ers is 74% autochtoon, 20% niet-westerse allochtoon en 6% westerse allochtoon. Allochtonen vormen dus ruim een kwart van de mbo-bevolking. Genoeg reden om te verwachten dat de onderwijs­situatie van allochtonen in wetenschap en onderzoek hoog op de agenda staat. Dat valt echter tegen.

Practice as the basis of knowledge

Monitoring as support for inno- vation in vocational education.

The Centre for Expertise in Vocational Education and Training has developed a methodology for monitoring innovation programmes.

Focus op raakvlakken

Empirisch onderzoek draagt bij aan samenwerking beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

Eén van de belangrijkste ambities van het beroepsonderwijs is het versterken van de samenwerking met het regionaal bedrijfsleven.

De praktijk als kennisbasis

Monitor ter ondersteuning van de innovatie van het beroepsonderwijs.

Het CINOP Expertisecentrum heeft een onderzoeksmethodiek ontwikkeld voor de monitoring van innovatiearrangementen.

Educatie: een tak apart?

Deel II: Vavo en overige trajecten.

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) geeft aan ROC’s (regionale opleidingencentra) de opdracht beroepsonderwijs aan te bieden én educatie te verzorgen.

Een rol van betekenis

Deelnemerbetrokkenheid bij innovatie primaire proces mbo.

Beleidsnota’s staan vol met termen als ‘de deelnemer centraal’ en ‘vraaggericht werken’. Maar lukt het ook dat in de praktijk gestalte te geven? En hoe en waar heeft de deelnemer dan invloed?

Nieuws

Mbo-docent: een vak apart

Mbo-docent: een vak apart

Op 7 november 2018 presenteerde de Onderwijsraad haar advies ‘Ruim baan voor leraren’, als antwoord op de zorg van het kabinet over het dreigende lerarentekort en om de kwaliteit van de lerarenopleiding te verbeteren. Het advies biedt, ondanks een sterke po/vo toon, veel  kansen, ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van leraren; ook richting beroepsonderwijs. Het is aan de sector  beroepsonderwijs zelf om daarin samen met initiële lerarenopleidingen de handschoen op te pakken.

SPRONG Educatief in januari 2019 open

SPRONG Educatief in januari 2019 open

In januari 2019 lanceren het NRO en Regieorgaan SIA het programma SPRONG Educatief. Hiermee zetten de regieorganen in op een structurele verbinding van regionale en nationale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek.

Kennis maken, kennis verspreiden

Kennis maken, kennis verspreiden

NRO-onderzoek wordt bedacht, uitgevoerd en verspreid met de (toekomstige) gebruikers van het onderzoek, om tot maximale kennisbenutting te komen

Oproep rondetafel ‘Werken met data’ door opleidingsteams

Met de online tool Stapelen in het mbo

In het najaar van 2018 organiseert ecbo een rondetafelgesprek over werken met data door opleidingsteams. Belangstellenden uit mbo-instellingen kunnen zich nu opgeven.

2e editie Leergang Teacher in the lead – doe mee!

2e Editie Leergang Teacher in the lead

Ben jij docent in het mbo en heb jij een voortrekkersrol? Ben jij een teacher in the lead en wil je goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? De mini-leergang ‘Teacher in the lead’ helpt je hierbij. Op 28 november gaat de tweede editie van deze leergang van start.

Minister Van Engelshoven op bezoek bij afsluiting Leergang Teacher in the Lead

Feestelijke afsluiting Leergang Teacher in the lead

Op 22 maart 2018 sloten de deelnemers de eerste Leergang Teacher in the lead af waarbij zij onder andere in gesprek gingen met minister van Engelshoven. De deelnemers, zogeheten ambassadeurs BVMBO en ‘teachers in the lead’, zijn koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken.

Harde noten gekraakt tijdens het mbo-debat met lectoren en hoogleraren

Over de positie van het mbo in het maatschappelijke debat over onderwijs

Op 1 februari 2018 organiseerde het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en ecbo een debat over de interventies in het mbo-onderwijs van de afgelopen jaren en hoe dit in de toekomst beter kan.

Meld je aan voor het mbo-debat op 1 februari

Met lectoren en hoogleraren in gesprek over het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schreef daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide. Op 1 februari 2018 organiseert het netwerk samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs een debat over deze kennisuitwisseling.

Leergang Teacher in the Lead – doe mee!

Aankondiging Leergang Teacher in the lead

Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het dat ook wordt binnen de beroepsgroep zelf? Zogeheten ambassadeurs BVMBO en ‘teachers in the lead’ spelen hierin een belangrijke rol. Deze koplopers onder de opleiders in het middelbaar beroepsonderwijs dragen bij aan een sterke beroepsgroep. Zij zijn trots op hun vak en dragen dit ook uit. Zij nemen het voortouw als het gaat om de professionele ontwikkeling van het beroep, en gaan hierover de dialoog aan: met elkaar, met collega-opleiders en met het bestuur van hun mbo-instellingen. Ze zijn – samen met de BVMBO – steeds vaker gesprekspartners aan overlegtafels op landelijk niveau: onder andere bij het ministerie of bij brancheorganisaties. Het is belangrijk dat ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert.

Meld je aan voor het mbo-debat op 1 februari

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schreef daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide. Op 1 februari 2018 organiseert het netwerk samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs een debat over deze kennisuitwisseling.

Mbo Onderzoeksdag 2017

De datum van de tweede Mbo Onderzoeksdag is bekend! Op donderdag 16 november 2017 zal deze plaatsvinden op de RDM Campus in Rotterdam.

Rondetafel: Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Intensief samenwerken tussen bedrijf en ROC is een van de krachtige elementen van de hybride leeromgeving. Over dit onderwerp organiseert de TechniekFabriek in samenwerking met de Leermeesters een rondetafelgesprek op 3 juni, in de leerlocatie in Zwolle: Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij leren voor een beroep.

Rondetafel: De invloed van de manier van leren

Op 18 april 2016 om 16.00 uur vindt een rondetafelgesprek plaats met als thema: De invloed van de manier van leren op prestaties en motivatie van studenten.