Instroom-doorstroom-uitstroom

Home/Instroom-doorstroom-uitstroom
Instroom-doorstroom-uitstroom2018-04-17T18:15:02+02:00

Instroom-doorstroom-uitstroom

Studenten kunnen op verschillende momenten wisselen van schooltype, opleidingsrichting of leerweg. Via het vmbo, mbo en/of hbo stromen leerlingen door het beroepsonderwijs en behalen ze het voor hen gepaste onderwijsniveau. Deze overstapmogelijkheden leiden tot een grote diversiteit aan mogelijke onderwijsloopbanen in en na het mbo. Ecbo analyseert instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in het beroepsonderwijs.

Leerlingstromen

Naast de reguliere leerroutes zijn er in het Nederlandse onderwijsstelsel veel overstapmogelijkheden. Op verschillende momenten kan gewisseld worden van schooltype, opleidingsrichting of leerweg. Via het vmbo, mbo en hbo kunnen leerlingen door het beroepsonderwijs stromen en het voor hen gepaste onderwijsniveau behalen. Deze mogelijkheden leiden tot een grote diversiteit aan mogelijke onderwijsloopbanen in en na het mbo. Ecbo analyseert deze stromen in het onderwijs, waarbij we kijken naar de gehele beroepskolom maar wel altijd de studenten centraal staan. Welke routes kiezen leerlingen en welke routes zijn het meest succesvol? Met het onderzoek dat we doen verkrijgen we meer inzicht in de onderwijsloopbanen, leerlingstromen en de ontwikkelingen daar binnen. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van beleid op deze stromen door het uitvoeren van evaluaties.

Kwantitatieve data

Binnen ecbo hebben we ruime ervaring met het monitoren en evalueren van onderwijsbeleid en zijn we bovendien volledig thuis in het analyseren van studentgegevens. Voor onderzoek naar dit thema hebben we toegang tot een grote hoeveelheid kwantitatieve data. We analyseren registratiedata, waarbij we gebruik maken van data bestanden van DUO over studenten gegevens. Het onderzoek beslaat de hele keten, van vmbo bb tot hbo. We monitoren de leerling-stromen in de beroepskolom en evalueren het effect van beleid daarop. We bestuderen niet alleen kwantitatieve data maar weten ze ook in de context te plaatsen en te duiden. Zo zijn we betrokken bij vernieuwingen, zoals doorlopende leerlijnen (vakmanschap- en technologieroute) en de Associate Degree maar ook bij politiek actuele zaken, zoals doorstroom mbo-hbo en gelijke kansen binnen het onderwijs.

Team

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

By |4 oktober 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.
409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

By |4 september 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.
1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By |12 januari 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.
2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.
2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.
2018-07-26T09:53:06+02:00

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

2018-03-17T13:20:11+02:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.
2018-03-18T12:40:23+02:00

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.
2017-07-03T09:53:08+02:00

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.
2019-09-04T07:38:42+02:00

Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

Analyse van studentenstromen over periode 2005

Er wordt veel gediscussieerd over het hoe en waarom van de hoge uitvalpercentages onder mbo-studenten op het hbo. Hoewel men het er over eens is dat de uitval van mbo’ers op het hbo (te) hoog is, is er nog veel onbekend over wie nu precies de mbo 4-studenten zijn die het hbo instromen, wie van hen uitvallen en bij welke hogescholen en studies dat gebeurt.
2019-09-04T07:48:34+02:00

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord

Over studiekeuze, verwachtingen en belevi

Doorstroom mbo-hbo staat breed in de belangstelling. Er is veel aandacht voor de hoge uitvalcijfers van mbo-studenten op het hbo en de (on)mogelijkheden daar iets aan te doen. Opvallend genoeg komen studenten zelf in die discussies nauwelijks aan het woord.
2019-09-04T07:46:20+02:00

Doorstroom mbo-hbo verbeteren: hoe doen scholen dat?

Een inventarisatie bij veertien mbo- en hbo-instellingen.

Er doen veertien mbo- en hbo-instellingen mee aan het NRO Onderzoek “Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?”. Binnen deze scholen is een inventarisatie gemaakt van alle trajecten die lopen om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren.
2017-08-24T16:37:51+02:00

Vocational education and training in the Netherlands

Short description

In deze korte beschrijving beoogt Cedefop, het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, bij te dragen tot een beter begrip van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Nederland. Het biedt inzicht in de belangrijkste kenmerken en het benadrukt de recente ontwikkelingen in het beleid.
2019-09-04T07:50:35+02:00

Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen

Literatuuronderzoek

De doorstroom van het mbo naar het hbo is ondermaats. Bovendien vallen de doorgestroomde mbo-studenten vaker uit dan havisten en vwo'ers. En mbo-studenten switchen minder vaak van studie in vergelijking met de studenten van de andere onderwijstypes.
2018-03-17T13:59:05+02:00

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Lessen uit de regeling Innovatiearrangement

De overgangen in de beroepskolom verlopen niet altijd zo soepel als gehoopt. Met name studenten die doorstromen van mbo naar hbo en studenten die doorstromen van vmbo naar mbo niveau 1 hebben een hoog uitvalspercentage in het eerste leerjaar. In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) heeft ecbo onderzoek gedaan naar de doorstoom binnen de innovatiearrangementen.
2018-03-18T12:30:19+02:00

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc’s

De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.
2018-03-18T12:32:43+02:00

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Nulmeting en reconstructie beleidstheorie

Ecbo heeft samen met SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschap- en technologieroute) te monitoren gedurende de gehele looptijd van het experiment (2014-2022).
2016-12-21T21:08:22+02:00

Stapelen op het startkwalificatieniveau

Doorleren bovenop startkwalificatieniveau in beeld

Ecbo doet onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs. Deze onderzoeken brengen in beeld welke routes de deelnemers bewandelen. Voortijdig schoolverlaten krijgt daarbij veel aandacht, maar nu is ook het ‘stapelen’ in beeld gebracht.
2016-12-21T21:08:30+02:00

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Inzichten van en voor de praktijk

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een doelstelling van de opeenvolgende kabinetten. Ecbo deed verkennend onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval: hoe is dit georganiseerd en welke behoeften leven er bij docenten en instellingen?
2019-09-04T07:57:05+02:00

Stromen en onderstromen in vo, mbo en hbo

Ontwikkelingen in leerlingenstromen door het Nederlandse onderwijsstelsel

Voor scholen is groei van het aantal leerlingen en studenten niet langer vanzelfsprekend. Dat komt niet alleen doordat het aantal jongeren geleidelijk afneemt, maar ook door verschuivingen in de voorkeuren voor onderwijsroutes en door overheidsmaatregelen.
2016-12-21T21:10:11+02:00

Opleiden op de laagste niveaus

De ontwikkelingen in Nederland en enkele EU-landen

In Nederland daalt de deelname aan opleidingen op het laagste onderwijsniveau. Een belangrijke reden is dat leerlingen bij voorkeur het hoogste opleidingsniveau kiezen dat binnen hun bereik ligt. Ecbo verkende welke gevolgen dit heeft voor de lagere niveaus en of dit vraagstuk ook in andere landen speelt.
2017-06-22T17:35:21+02:00

Kansrijk toelatingsbeleid

Een kader om toelatingsbeleid tegen het licht te houden

Mbo-instellingen besteden steeds meer aandacht aan hun toelatingsbeleid. Toch leven er nog veel vragen over dit onderwerp. Met de publicatie Kansrijk toelatingsbeleid wil ecbo de kennis over het toelatingsbeleid vergroten en de discussie in de instellingen hierover voeden.
2016-12-21T21:12:48+02:00

Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Jaarrapportage VM2-monitor 2011/2012

Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Dat is de kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In opdracht van ecbo monitort Actis de voortgang van het experiment.
2017-10-17T11:54:35+02:00

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Bouwstenen voor succesvol vsv-beleid

Nederland heeft grote stappen gezet in het terugdringen van voortijdige schooluitval. Maar soms is schooluitval niet te voorkomen. Dan gaan jongeren van school zonder diploma dat ze een goede kans op de arbeidsmarkt geeft. Een deel van deze jongeren is later wel in staat om een startkwalificatie te halen, als ze terugkeren naar het onderwijs.
2017-10-17T11:59:46+02:00

De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen

Verkenning van de effecten van switchen tussen de domeinen in het mbo (bol niveau 4)

In de publicatie De middenweg tussen blijven en uitvallen: switchen verkennen de onderzoekers de effecten van switchen van mbo-domein. Ze concluderen dat switchen negatieve effecten kan hebben, maar bij een positieve en onderbouwde keuze door de deelnemer én goede opvang in de nieuwe opleiding juist ook heel succesvol kan zijn.
2018-03-22T09:26:52+02:00

Verschillende wegen, gelijke bestemming

De arbeidsmarktpositie van hbo'ers met mbo of havo als voortraject

Het mbo is een belangrijke aanvoerroute voor het hbo: in 2011 waren drie op de tien instromers afkomstig uit het mbo. Speelt de vooropleiding van hbo-afgestudeerden een rol in hun vroege carrièreverloop (1,5 en 5 jaar na het afstuderen)?
2016-12-21T21:18:55+02:00

De verloren zonen (m/v): Terugkeer in het onderwijs van vsv’ers

Resultaten van het eerste deel van een onderzoek

Voortijdig schoolverlaten wordt in de berichtgeving veelal gezien als het einde van het (onderwijs)verhaal. Onderwijsdeelnemers die zonder startkwalificatie uitvallen, zouden niet te motiveren zijn voor onderwijs.
2016-12-21T21:20:14+02:00

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Factsheet geeft een eerste antwoord op vragen over doorstroming

Voor het merendeel van de deelnemers op niveau 2 van het mbo is het diploma geen eindstation: ze besluiten om door te leren op niveau 3 of 4. Jaarlijks doen bijna 16.000 deelnemers een schepje bovenop hun startkwalificatie. Maar welke factoren beïnvloeden het doorstroom­gedrag van deelnemers? Welk deel van de doorstromers haalt daadwerkelijk het diploma op niveau 3? En hoe gaan onderwijs­instellingen eigenlijk met de interne doorstroom om?
2016-12-21T21:20:40+02:00

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

Voor de niveauafstemming is de doorstroomregeling in het leven geroepen.

Bij de doorstroom van vmbo naar mbo moeten beslissingen worden genomen over het opleidingsniveau en de beroepsrichting in het vervolgtraject. Voor de niveauafstemming is de doorstroomregeling in het leven geroepen. Die blijkt, met name in de bbl, vaak niet te worden toegepast, waardoor vmbo’ers op een lager niveau moeten beginnen dan de regeling voorschrijft. Op korte termijn blijkt dat geen nadelige invloed te hebben op de schoolloopbaan van deze vmbo’ers. Hoe lagere plaatsingen op langere termijn uitpakken weten we echter nog niet.
2019-09-04T08:08:15+02:00

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo.

Na jaren van terugloop stijgt de laatste jaren de toestroom van vmbo’ers (gl/tl) naar het havo. Thans ligt die op ruim 20%. Reeds enige jaren doet ecbo onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo. De route vmbo naar havo 4 biedt leerlingen die eerdere keuzes willen bijstellen of laatbloeiers daartoe een mogelijkheid.
2016-12-21T21:23:27+02:00

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

De doorstroom van havo naar mbo in kaart gebracht.

In een in 2008 verschenen verkenning naar de doorstroom in het Nederlandse onderwijs wordt opgemerkt dat jaarlijks een redelijk grote groep havisten naar het mbo gaat, maar dat we nog weinig weten van deze doorstromers. In dit onderzoek wordt de doorstroom van het havo naar het mbo in kaart gebracht.
2018-03-23T10:17:42+02:00

De vavo-deelnemers in beeld

De kansen die het vavo zijn deelnemers biedt, maar ook de knelpunten.

In de programmalijn Beroepsonderwijs als keten doen de onderzoekers van ecbo onderzoek naar leerloopbanen van deelnemers. De rode draad in deze programmalijn is onderzoek naar de veranderingen in de routes die deelnemers in het onderwijsstelsel volgen. De programma­lijn brengt in beeld welke routes worden bewandeld en de mate waarin onderwijs­voorzieningen zich zien als losse schakel in een keten of als maatvoorziening in zeer individuele en persoons­afhankelijke opleidings­routes. In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van BRON-gegevens van DUO (voorheen CFI) en interviews met en enquêtes onder directeuren, docenten/teamleiders en deelnemers.
2016-12-21T21:25:22+02:00

‘Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Een evaluatie van zes jaar Innovatiearrangement Beroepskolom.

In de beginfase van het Innovatiearrangement Beroepskolom was de aanpak aan de ‘hoe-kant’ weinig flexibel en waren de standpunten behoorlijk orthodox.
2016-12-21T21:26:28+02:00

Een tipje van de sluier

Studie participatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdamse gezondheidszorg

Met het oog op de verwachte personeelstekorten in de gezondheidzorg is het van groot belang de instroom van vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in de sector te stimuleren. Hiervoor is gerichte en gecoördineerde investering in het beroepsonderwijs en van zorgwerkgevers noodzakelijk.
2018-03-19T10:30:34+02:00

Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

Vierde meting van de CGO Monitor

Per 1 augustus 2010 moeten alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs al hun opleidingen inrichten op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Sinds 2004 was het voor de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (de roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere instituten) al mogelijk om te experimenteren met de nieuwe kwalificatiedossiers. Deze ‘experimenten’ worden vanaf 2004 gevolgd in de ‘CGO Monitor’, waarvan dit onderzoek de vierde meting is.
2019-09-04T08:14:29+02:00

De juiste afslag nemen

Studie- en beroepskeuze op drie vmbo's in Amsterdam: ervaringen van leerlingen.

Leerlingen in de examenklas van het vmbo zetten een belangrijke stap met het oog op hun toekomst. Ze hebben dan al een sectorkeuze gemaakt, dus zich een zeker idee gevormd over wat ze in de toekomst willen gaan doen. Willen ze iets met kinderen gaan doen of juist met ouderen, met computers, met auto’s of iets met toerisme?
2017-06-28T07:55:23+02:00

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten

Naar een samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren.

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat terecht hoog op de beleidsagenda voor het onderwijs. Schooluitval raakt immers niet alleen de directbetrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Zo bepleit de WRR in het rapport Vertrouwen in de school maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen.
2019-09-04T08:17:33+02:00

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

Aanvullend literatuuronderzoek.

Calibris heeft een aanpak ontwikkeld voor de loopbaanbegeleiding van vmbo’ers met als doel ze via bezoeken aan bedrijven uit de sectoren Zorg, Welzijn en Sport ervaring te laten opdoen met beroepen uit die sectoren, zodat ze eind klas 4 een bewustere en weloverwogen beroepskeuzekunnen maken en een daarbij passende keuze voor een opleiding in het mbo.
2019-09-04T08:31:29+02:00

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Beeld van mogelijkheden en belemmeringen op gebied van doorstroom en stapelen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar stapelen en opstroom in het onderwijs dat Regioplan Beleidsonderzoek samen met het CINOP in de zomer van 2008 in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd.
2017-07-03T08:15:43+02:00

Het Metalen Scharnierpunt

Het werken met praktijkopdrachten.

Basisdocument voor docenten (waarin opgenomen het basisdocument voor de leerlingen) Kansrijk en inspirerend onderwijs van vmbo en mbo ontwikkelen: dat is het gezamenlijke doel van het vmbo Platform Metaal & Metalektro, de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en CINOP Expertisecentrum. Resultaat van deze doelstelling is het project Het Metalen Scharnierpunt.

Stel uw vraag

[recaptcha]