Hester Smulders

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Hester Smulders is sinds 2006 als onderzoeker werkzaam bij ecbo. Zij heeft veel ervaring in onderzoek in het mbo op diverse niveaus. Haar interessegebied ligt met name op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Haar onderzoeken zijn vooral gericht op:

  • teams, om met hen op zoek te gaan naar oplossingen die werken in de samenwerking met het werkveld (link kennisateliers);
  • regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten; en
  • stelselvraagstukken zoals onder andere onderzoek waarin zij de OECD ondersteunde bij een review van het Nederlandse mbo.

Aandacht voor kennisverspreiding vindt Hester, ook in onderzoek, belangrijk. Sinds 2013 is zij  inhoudelijk programmaleider van de leergang mbo. Daarnaast is zij en  lid van het Europese onderzoeksnetwerk Refernet: een netwerk dat Cedefop en de Europese commissie informeert over ontwikkelingen in beroepsonderwijs in de EU-landen.

Expertisegebieden

  • Samenwerking onderwijs bedrijfsleven

  • Responsief beroepsonderwijs

  • Vakmanschap

  • Excellentie

  • Leergang mbo

  • Refernet

Publicaties

De toekomst van vakmanschap

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek in opdracht van NRO, uitgevoerd door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Eerste tussenmeting: instroom

Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut de monitor naar de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschap- en technologieroute) uit. Dit rapport vormt de eerste tussenmeting, met daarin een beschrijving van de instroomgegevens in de deelnemende routes per 1 oktober 2014.

Monitor vakmanschap- en technologieroute

Nulmeting en reconstructie beleidstheorie

Ecbo heeft samen met SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschap- en technologieroute) te monitoren gedurende de gehele looptijd van het experiment (2014-2022).

Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Tweede evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen naar Tweede Kamer

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen voorgelegd aan Tweede Kamer

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Ondernemerschap in het mbo

Een kleurrijk perspectief

Deze studie, die in opdracht van de directie Integratie en Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand is gekomen, bespreekt wat ondernemerschap kan betekenen voor allochtone jongeren.

Regionale samenwerking in goede banen

Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deed het ecbo in samenwerking met Bureau Turf onderzoek naar het functioneren van bestaande structurele regionale netwerken waarin een aantal partijen nauw samenwerkt om jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs 1 (mbo1) naar een baan te begeleiden.

Kansen en keuzes voor de toekomst

Routes in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtonen

Niet-westerse allochtonen hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan opleidingsniveau en -richting en de daarmee samenhangende kansen op de arbeidsmarkt. Kansen en keuzes voor de toekomst geeft een overzicht van literatuur en inzichten over allochtone jongeren in het onderwijs en in de overgang naar de arbeidsmarkt.

Krachten bundelen: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven

Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is dan ook een belangrijk onderwerp binnen het beroepsonderwijs. Ecbo deed onderzoek naar succesvolle voorbeelden van deze samenwerking.

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Succesvolle experimenten voor beter beroepsonderwijs

Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is dan ook een belangrijk onderwerp binnen het beroepsonderwijs. Ecbo deed onderzoek naar succesvolle voorbeelden van deze samenwerking.

Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

Rapportage eerste meting routinevorming

ROC Midden Nederland geeft sinds 2007 vorm aan een schoolbrede ambitie: onderwijs waarover studenten, medewerkers en bedrijfsleven zo tevreden als mogelijk zijn. Ecbo heeft van 2007 tot en met 2010 dit transformatieproces gemonitord, hetgeen een aantal publicaties heeft opgeleverd die hieronder zijn verzameld.

Rapportage 1e meting routinevorming: monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

De Onderwijsinstellingen zullen op een nieuwe leest geschoeid moeten worden.

In het industriële tijdperk was ‘leren’ bedoeld om je voor te bereiden op economische en sociale zelfstandigheid. Met de opkomst van de kenniseconomie wordt leren een kenmerk van je gehele levensloop. Daarmee wordt het steeds minder het geprivilegieerde domein van onderwijsinstellingen. Om de verandering naar educatieve dienstverlening te kunnen invullen, zullen ook de onderwijsinstellingen zelf op een nieuwe leest geschoeid moeten worden. Oude werkwijzen zijn niet meer van toepassing in nieuwe situaties waarmee het beroepsonderwijs wordt geconfronteerd.

Monitor HBO-Sprint 2008

De Monitor HBO-Sprint beschrijft de stand van zaken in hogescholen op het gebied van bèta en techniek.

Te weinig studenten kiezen voor een bètatechnische opleiding. Hierdoor dreigt een tekort aan hoogopgeleid bètatechnisch personeel op de arbeidsmarkt. En komt de ontwikkeling van de kennismaatschappij in gevaar.

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Afsluitende rapportage over de tweede tranche vernieuwingsprojecten

Het Innovatiearrangement Beroepskolom wordt gedragen door de samenwerkende organisaties in het beroepsonderwijs en de sociale partners. De ambitie is het feitelijk verbeteren van de perspectieven van deelnemers en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs. De projecten die gezamenlijk invulling geven aan het Innovatiearrangement moeten dit streven via baanbrekende experimenten realiseren. In 2004 is de eerste tranche projecten aan de slag gegaan, elk jaar gevolgd door weer nieuwe series van projecten.

Nieuws

Leergang mbo 2019

Data, programma en praktische informatie

Maart 2019 start ecbo met een nieuwe editie van de Leergang mbo. De twintigste editie van deze jaarlijkse reeks biedt de deelnemers een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs.
Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.

Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Handvatten voor de opleider van de toekomst!

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Handvatten voor de opleider van de toekomst!

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Handvatten voor de opleider van de toekomst!

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Handvatten voor de opleider van de toekomst!

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Nieuwe data Ontwerpatelier: Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen

Handvatten voor de opleider van de toekomst!

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Leergang mbo 2018 – Seminar 1

Binnenkort vindt u hier het dagprogramma van het eerste seminar van de Leergang mbo 2018. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2018

Data, programma en praktische informatie

Op 20 maart 2018 start ecbo met een nieuwe editie van de Leergang mbo. De negentiende editie van deze jaarlijkse reeks biedt de deelnemers een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Handreikingen voor innovatieve opleiders

Kennisatelier Responsief onderwijs

Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunnen opleiders in de zogeheten ‘Kennisateliers’ aan de hand van een door henzelf ingebracht vraagstuk op het gebied van publiek-privaat samenwerken (PPS), hybride leervormen en praktijkleren kennis opdoen en inzichten vergaren die hen verder helpen bij het opzetten van nieuwe opleidingen of innovatieve projecten. Lees het artikel in de MBO-Krant.

Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten.

Leergang mbo 2017 – Seminar 7

Hier vindt u het dagprogramma van het zevende en laatste seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017 – Seminar 6

Hier vindt u het dagprogramma van het zesde seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017 – Seminar 5

Hier vindt u het dagprogramma van het vijfde seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017 – Seminar 4

Hier vindt u het dagprogramma van het vierde seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017 – Seminar 3

Hier vindt u het dagprogramma van het derde seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017 – Seminar 2

Hier vindt u het dagprogramma van het tweede seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017 – Seminar 1

Hier vindt u het dagprogramma van het eerste seminar van de Leergang mbo 2017. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2017

Data, programma en praktische informatie

Op 28 maart 2017 is ecbo met een nieuwe editie van de Leergang mbo gestart. De achttiende editie van deze jaarlijkse reeks biedt de deelnemers een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Leergang mbo 2016 – Seminar 7

Leergang mbo 2016 – Seminar 7. De toekomst van het beroepsonderwijs. Hieronder vindt u het dagprogramma van het zevende seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2016 – Seminar 6

Hieronder vindt u het dagprogramma van het zesde seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2016 – Seminar 5

Hieronder vindt u het dagprogramma van het vijfde seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2016 – Seminar 4

Hieronder vindt u het dagprogramma van het vierde seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2016 – Seminar 3

Hieronder vindt u het dagprogramma van het derde seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2016 – Seminar 2

Hieronder vindt u het dagprogramma van het tweede seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.

Leergang mbo 2016 – Seminar 1

Hieronder vindt u het dagprogramma van het eerste seminar van de Leergang mbo 2016. Ook vindt u hier na afloop de presentaties van de gastsprekers.