Verslag van een
pilotonderzoek

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en met name stage dan studenten die zichzelf als minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt hieraan bij te dragen. Uit het onderzoek halen we daarnaast een voorzichtige indicatie dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan ondernemendheidsvaardigheden van studenten. Studenten die zich in hun opleiding uitgenodigd voelen om een ondernemende houding of ondernemend gedrag te laten zien, scoren hoger.

Global Entrepreneurship Week
Download publicatie

Nog weinig bekend over rol onderwijs in ondernemendheidsvaardigheden

Aanleiding voor het pilot-onderzoek is dat er nog maar weinig empirisch onderzoek beschikbaar is naar het belang van ondernemendheidsvaardigheden, het niveau van mbo-studenten en mogelijke effectieve onderwijsvormen in het mbo. Het ministerie van OCW heeft daarom opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het belang van ondernemendheidsvaardigheden, het niveau van mbo-studenten en de rol van onderwijs daarin.

Een managementsamenvatting en het volledige onderzoek zijn via de button te downloaden. Het bijbehorende persbericht is hier te vinden.

Hoe verder: aanbevelingen voor het vervolg

Doel voor het pilot-onderzoek was te komen tot aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek kan de langetermijneffecten van ondernemendheid op het succes van mbo-studenten nader onderzoeken, evenals de effectiviteit van onderwijsvormen en docenten die ondernemendheid stimuleren. Hierin wordt onder andere ingegaan op het belang van een hybride leeromgeving en het pedagogisch-didactisch vakmanschap van docenten om 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren.

21ste-eeuws containerbegrip

Centraal in het rapport staat de term ‘ondernemendheidsvaardigheden’. Deze term is een containerbegrip voor diverse vaardigheden, van creativiteit tot communicatie en van proactiviteit tot doorzettingsvermogen. Deze brede kijk op ondernemendheidsvaardigheden vertoont duidelijke gelijkenissen met de zgn. 21ste eeuwse of toekomstgerichte vaardigheden; vaardigheden die naast beroepskennis en -vaardigheden van belang geacht worden om aan de arbeidsmarkt van nu en (over)morgen te kunnen deelnemen.

Aan de slag in scholen

Voor de banen en werkplekken van de toekomst is een andere manier van kijken, denken en doen nodig. CINOP (waar Ecbo onderdeel van uitmaakt) maakt zich samen met onderwijsinstellingen sterk voor het belang van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, ondernemendheid en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar wel belangrijker dan ooit.

Meer weten over wat CINOP en Ecbo voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen op het gebied van onderzoek, advies, curriculumontwikkeling en training in relatie tot 21ste-eeuwse vaardigheden? Kijk hier verder naar de verschillende mogelijkheden.

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaaySenior onderzoeker
06-54675627
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenSenior onderzoeker
06-13221935
Denise Bijman
Denise BijmanOnderzoeker
06-10015879