Thema’s onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.

nro

1. Werken aan duurzame onderwijsvernieuwing in de context van practoraten

In het mbo wordt in practoraten (expertisecentra voor praktische innovatie) praktijkgericht onderzoek verricht om onderwijsvernieuwing te bewerkstelligen. Voor succesvolle onderwijsvernieuwing is het van belang dat de kennis uit onderzoek benut wordt door docenten(teams).

De zeven practoraten uit het consortium constateren dat de opbrengsten van practoraten – kennis, inzichten en producten – te weinig worden benut door docenten(teams) in hun school. Zij willen daarom weten wat zij kunnen doen om deze opbrengsten via docententeams in het onderwijs terecht te laten komen.

We voeren een beschrijvende, ontwerp- en effectstudie uit om na te gaan welke factoren de benutting van opbrengsten van practoraten belemmeren en bevorderen. Op basis van deze inzichten ontwerpen we praktische interventies, geïmplementeerd en geëvalueerd, die benutting van de opbrengsten van practoraten door (docenten)teams moeten bevorderen. Effectieve interventies vertalen we naar praktische handreikingen en tools voor practoraten, docenten(teams) en opleidingsmanagers.

Consortium:  Summa College, Scalda, Media College Amsterdam, Drenthe College, ROC van Amsterdam, ROC Noorderpoort, HAN kenniscentrum Kwaliteit van Leren (projectleider), Fontys Hogeschool, Open Universiteit, Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 

Ecbo-onderzoekers: Patricia Brouwer en Andrea Klaeijsen

2. Stimuleren van docentontwikkeling op basis van een sterke punten benadering

Het stimuleren van de professionele ontwikkeling van docenten is een belangrijk middel om de onderwijskwaliteit te verhogen. In dit onderzoek sluiten we aan bij de positieve psychologie en de ‘sterke punten’-benadering. De centrale stelling is dat wanneer docenten worden geholpen om hun reeds aanwezige talenten te ontdekken en uit te bouwen, dit naar verwachting leidt tot een betere professionele ontwikkeling dan wanneer vooral gefocust wordt op het ‘repareren’ van hun deficiënties. Het onderzoeksproject sluit aan bij thema 4 van het NRO-onderzoeksprogramma en bestaat uit twee pijlers.

In de eerste pijler onderzoeken we of het toepassen van een sterke punten interventie gericht op het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van sterke punten leidt tot verhoging van de professionele ontwikkeling van docenten. Dit gebeurt via een quasi-experimenteel onderzoek waarbij een trainings/coachings-interventie wordt uitgevoerd bij een groot aantal docententeams verspreid over meerdere onderwijsinstellingen.

In de tweede pijler zetten we een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) op waarin de onderzoekers en trainers uit het consortium samenwerken met team managers, HR-consultants en beleidsmedewerkers van de deelnemende praktijkpartners. In deze PLG zullen de diverse kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderzoek worden besproken en op hun waarde voor de verschillende mbo-instellingen worden beoordeeld. Vervolgens zal gezamenlijk worden toegewerkt naar het ontwikkelen, testen en implementeren van concrete instrumenten die zijn gebaseerd op de ‘sterke punten’-benadering en die beogen om mbo-instellingen, leidinggevenden en individuele docenten te ondersteunen bij het bevorderen van hun professionele ontwikkeling.

Consortium:  Universiteit Tilburg, Universiteit Wageningen, Erasmus universiteit, Kijk op Beroepsonderwijs en aantal roc’s.

Ecbo-onderzoeker: Alieke Hofland

3. Nudging in het onderwijs: Docenten helpen om studenten te verleiden voor leertaken!

Nudges zijn bijna onmerkbare duwtjes in de goede richting, bedoeld om iemand subtiel te begeleiden naar (meer) verstandige beslissingen/gedragingen. In dit onderzoek gaat het om het subtiel begeleiden van studenten naar meer zelfgereguleerd studiegedrag.

Allereerst onderzoeken we in hoeverre mbo-docenten en lerarenopleiders al (onbewust) nudges gebruiken. Vervolgens leren ze over de Nudge-theorie, ontwikkelen ze samen met onderzoekers en professionals uit het veld nudges (in ontwikkelgroepen) en testen ze deze nudges in hun onderwijspraktijk. Daarnaast onderzoeken we succes- en faalfactoren van het gebruik van nudges.

Het project biedt inzicht in de toepasbaarheid van nudging in het onderwijs (specifiek docentprofessionalisering) en biedt praktische hulpmiddelen voor mbo-docenten en lerarenopleiders om hun studenten te ondersteunen. Ecbo is uitgenodigd om aan dit consortium deel te nemen vanwege haar ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek en kennisverspreiding binnen het mbo.

Consortium: Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam, de NHTV en de mbo-instellingen Da Vinci en De Rooi Pannen

Ecbo-onderzoekers: Andrea Klaeijsen en Pieter Baay

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627