Onderzoeksvoorstel gehonoreerd

In het onderzoek van consortiumpartners KBA (projectleider prof. dr. Maarten Wolbers), ecbo en Vrije Universiteit wordt onder andere bekeken of de beoogde doelen van de wet worden bereikt: het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

NRO onderzoeksvoorstel gehonoreerd

Met de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs’ wil het kabinet de overgang voor jongeren naar het mbo versoepelen, om zo schooluitval tegen te gaan en de positie van de student te versterken. De wet omvat vier maatregelen om dit te waarborgen:

  1. Introductie van een vroege aanmelddatum en bekendmaking van de toelatingsprocedure voor aankomende studenten.
  2. Het recht van studenten op een bindend studiekeuzeadvies (BSA).
  3. Introductie van een toelatingsrecht in het eerste jaar na aanvang van de mbo-opleiding.
  4. Een BSA in het eerste jaar na aanvang van de mbo-opleiding.

Monitoring en evaluatie wet

Het onderzoek naar de effectiviteit van de wet heeft betrekking op zowel het niveau van de mbo-instelling (heeft deze de waarborgen voldoende ingevuld?) als op het niveau van de (aankomende) student (wat is de uitwerking van het bindend studieadvies op het schooltraject)? Het ministerie van OCW stelt hiervoor in totaal 485.000 euro beschikbaar. Het onderzoek loopt van 2018 tot 2022 en levert twee producten: een monitorrapportage in 2020 en een evaluatieonderzoek.

De monitor kijkt onder meer naar het aantal studiekeuzeadviezen, het aantal uitgebrachte negatieve BSA’s en de context waarin deze adviezen zijn uitgebracht – zoals de manier waarop het beleid rondom de BSA is vormgegeven en de gronden voor een negatief advies. In de evaluatie bekijken de onderzoekers of de wet haar twee doelstellingen heeft bereikt; namelijk het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

Contact over dit onderwerp

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839