De Week van de Alfabetisering is dit jaar van 4 tot en met 10 september. Laaggeletterdheid krijgt deze week aandacht. Dat laaggeletterdheid een probleem is waarvoor aandacht nodig is, blijkt ook uit het rapport Preventie door interventie, dat begin dit jaar is verschenen (Christoffels, Groot, Clement en Lam, 2017).

Week van de alfabetisering

In het rapport staat beschreven om hoeveel kinderen en jongeren het gaat, die het risico lopen om op latere leeftijd op te groeien tot laaggeletterde volwassenen. En dat aantal is niet mis: grofweg 10% van de basisschoolleerlingen in groep 8 beheerste in het schooljaar 2014-2015 de Nederlandse taal onvoldoende (d.w.z. onder niveau 1F).

Deze cijfers waren afgelopen maart reden tot Kamervragen. Minister Bussemaker heeft in haar reactie aangegeven de cijfers niet te herkennen, onder andere doordat zij de leerlingen uit het speciaal onderwijs niet meetelt (Min. OCW, 2017). Vooral veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs presteren onder het vereiste niveau 1F. Deze leerlingen hebben vaak door specifieke cognitieve beperkingen moeite om het 1F-niveau te bereiken. Des te meer reden om deze leerlingen niet te vergeten, maar extra aandacht te geven.  Juist deze leerlingen, die ook onderdeel uitmaken van onze samenleving, lopen risico om door hun beperking op latere leeftijd laaggeletterd te worden. Mogelijk kunnen de juiste interventies eraan bijdragen dat hun eventuele taalachterstand wordt verkleind.

Contact over dit onderwerp

Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630