Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten. We definiëren responsiviteit als het vermogen van docenten(-teams) om kennis over nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar curriculuminhoud en -inrichting.

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat ze samenwerken met hun werkveldpartners. Het is de vraag of hiervoor een professionele standaard kan worden ontwikkeld. Professionele standaarden zijn stabiliserende factoren die professionals ondersteunen bij keuzeprocessen in complexe situaties.
Interactieve curriculumontwikkeling vraagt een responsief protocol, een standaard van onderwerpen voor het gesprek tussen school en werkveld. Zo’n protocol ondersteunt docententeams bij het ontwikkelen van adaptieve curricula.

De ontwikkeling van een responsief protocol wordt opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. Tien opleidingsteams participeren in een iPLG (interorganisatorische professionele leergemeenschap) gericht op de ontwikkeling van zo’n protocol. Er vinden ontwerpgesprekken plaats in de iPLG en in de afzonderlijke teams (samen met hun werkveld). Innovatieve elementen van het protocol worden door teams in hun lokale context uitgeprobeerd. Een groep volgscholen treedt op als kritische gebruikersgroep. Flankerend onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van de ontwikkelde protocollen en op de kwaliteit van gehanteerde ontwerpargumenten. Het onderzoek resulteert in een handreiking “responsief protocol” en een onderliggende onderzoeksrapportage.

Looptijd: 1 september 2017 tot 31 augustus 2020.

Consortium: Loek Nieuwenhuis & Aimée Hoeve (HAN, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren), Hester Smulders & José Hermanussen (ecbo), Femke Nijland, (OU. Welteninstituut), Graafschap College, Helicon Opleidingen, ROC Rijn IJssel, ROC A12, ROC Nijmegen, HAN instituut voor leraar en school.

Contact over dit onderwerp

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282
Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839

Gerelateerde publicaties

2019-02-06T23:24:01+02:00

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.
2018-07-26T16:41:09+02:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.
2018-05-29T20:20:45+02:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?