Over een onderzoek naar de ervaren werkdruk van docenten in het mbo

We hebben ecbo-onderzoeker Rozemarijn van Toly een aantal vragen gesteld over het onderzoek ‘Ervaren werkdruk in het mbo’ dat ecbo recentelijk heeft afgerond.

 

Interview met ecbo-onderzoeker Rozemarijn van Toly

Waar ben je mee bezig?

Het verkennend onderzoek over de werkdruk die docenten in het mbo ervaren is net afgerond. In dit onderzoek hebben we uitgezocht in hoeverre mbo-docenten afgelopen jaar worstelden met werkdruk en brachten we in kaart welke taken mbo-docenten als belastend ervaren. Dit onderzoek heb ik samen uitgevoerd met collega’s Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer.

Waarom is het belangrijk dat je dat onderzoekt?

Werkdruk is een actueel onderwerp binnen het onderwijs, in alle sectoren, zo ook in het middelbaar beroepsonderwijs. Naar dit maatschappelijke vraagstuk werd al eerder onderzoek gedaan. Zo bestaat er het jaarlijkse Medewerkerstevredenheidsonderzoek van de MBO Raad. In ons onderzoek wilden we inzoomen op ervaren werkdruk in relatie tot de taken die docenten uitvoeren. Je kan hierbij denken aan lesgebonden taken, examinering, begeleidingstaken, professionalisering, innovaties en teamtaken. We vroegen ons af welke taken met name als belastend worden ervaren.

Naast de focus op de taken die docenten uitvoeren is het belangrijk om te benadrukken dat wij hebben gekeken naar de ervaren werkdruk. Dit onderscheid is van belang, omdat mensen met eenzelfde hoeveelheid werk toch een hogere of lagere werkdruk kunnen ervaren. Met dit verkennende onderzoek willen we kwesties signaleren die spelen rondom werkdruk in het mbo, om zo voeding te geven aan de dialoog hierover in de sector.

Wat hebben jullie gevonden?

Onze vragenlijst is in korte tijd ingevuld door meer dan 900 docenten in het mbo. Dit geeft aan dat het onderwerp werkdruk sterk speelt onder deze docenten. De meerderheid van respondenten ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Hierbij blijken diverse knelpunten een rol te spelen, zoals de tijd die voor een taak staat, de ervaren ruimte om tijdelijke uitval van collega’s met het team op te vangen en de tijd die ervoor staat om een nieuw vak voor te bereiden. Verder geven docenten aan dat zij het meeste werkdruk ervaren bij lesgebonden taken en het uitvoeren van innovaties en onderwijsvernieuwingen. Ook hebben we docenten gevraagd wat zij zelf kunnen doen om werkdruk aan te pakken. Dan worden ‘het bespreekbaar maken in het team’ en ‘grenzen aangeven’ door docenten zelf aangedragen als mogelijke oplossingen voor ervaren werkdruk. We zouden de resultaten graag nog duiden in grootschaliger vervolgonderzoek.

Hoe ver zijn jullie op dit moment?

We hebben de laatste hand gelegd aan twee publicaties over dit onderzoek: een korte factsheet waarin we onze bevindingen samenvatten en een langer visueel onderzoeksverslag, waarin alle uitkomsten uit het onderzoek staan.

Bekijk hier de factsheet en het onderzoeksverslag van dit onderzoek.

Bekijk hier de reactie van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds mbo (SOM) op dit onderzoek.

Op de CvI-conferentie zullen de resultaten van het verkennende onderzoek voor het eerst worden gepresenteerd (woensdagmiddag 5 april), waarna we met de deelnemers in gesprek gaan. Het doel is om onderling bestaande aanpakken tegen werkdruk te inventariseren en haalbare oplossingen te bedenken, waar diverse belanghebbenden (docenten, teams, HR, leidinggevenden, etc.) inspiratie aan kunnen ontlenen en in hun eigen context mee aan de slag kunnen.

Contact over dit onderwerp

Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967
Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587